Stolár

 

Kód odboru: 3355 H stolárProfil absolventa:

absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre výrobu nábytku a stavebnostolárskych výrobkov.Teoretická príprava:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika a odborných predmetov zameraných na materiály pre výrobu stolárskych výrobkov, konštrukciu a technológiu výroby nábytku a stavebnostolárskych výrobkov a tiež výrobné zariadenia používané v drevárskej výrobe.Praktická príprava:

je zameraná na prácu s drevom a obsluhu základných strojov a zariadení používaných v stolárskej výrobe.Pracovné uplatnenie absolventa:

učebný odbor pripravuje absolventov na výkon povolania stolár v sériovej alebo individuálnej výrobe.


Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.