Murár

 

Kód odboru: 3661 H murárProfil absolventa:

absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný orientovať sa v projektovej dokumentácii, pozná vlastnosti stavebných materiálov a vie správne voliť technologické postupy prác, je schopný murovať nosné a výplňové murivo, zhotovovať vnútorné a vonkajšie omietky, jednoduché obklady a dlažby, vykonávať jednoduché betonárske práce, zhotovovať izolácie, vykonávať údržbu, opravy a rekonštrukčné práce, vykonávať jednoduché stavebno-montážne práce.Teoretická príprava:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika a odborných predmetov zameraných na povolanie murár a stavebný montážnik.Praktická príprava:

je zameraná na vykonávanie základných a špeciálnych murárskych prác podľa technologických postupov, obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v murárskej praxi.Pracovné uplatnenie absolventa:

učebný odbor pripravuje absolventov na uplatnenie sa v stavebných a dodávateľských organizáciách pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov a pri ich údržbe, opravách a rekonštrukciách.


Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.