Maliar

 

Kód odboru: 3675 H maliarProfil absolventa:

absolvent učebného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať maliarske a natieračské práce, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, zvoliť pracovné postupy na prípravné maliarske a natieračské práce, zhotoviť nápisy jednoduchými druhmi písma, napodobniť bežné mramory a drevá, zhotoviť dekoratívne linkrusty a lepiť tapety.Teoretická príprava:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika a odborných predmetov zameraných na povrchové úpravy stien a podkladov na stavbách a v bytoch.Praktická príprava:

je zameraná na vykonávanie základných a špeciálnych maliarskych a natieračských prác podľa technologických postupov, obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v maliarstve, používanie bežných a špeciálnych materiálov pre maliarske a natieračské práce.Pracovné uplatnenie absolventa:

učebný odbor pripravuje absolventov na kvalifikovaný výkon povolania maliar pre stavebné organizácie, služby a remeselnú výrobu pri zhotovovaní povrchových úprav výrobkov maliarskymi, natieračskými a lakovníckymi technikami.


Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore stavebníctvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.