Prijímacie konanie do 1. ročníka pre učebné odbory – autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár, autoopravár lakovník, stolár, murár pre školský rok 2019/2020

V zmysle § 62 ods. 5 a ods. 6, § 65 ods. 2 a 3, § 66, § 67 a §68 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade určuje:

 

Forma: bez prijímacej skúšky do naplnenia stanoveného počtu žiakov v triede

 

Podmienky prijatia:

  1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača
  3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom
  4. Pohovor s prijímacou komisiou

 

Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

  1. prospech na ZŠ z predmetov (SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch) ročníkov 6. - 9.
  2. úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)
  3. žiak cirkevnej základnej školy
  4. záujem o školu
  5. znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov) Kritériá na určenie poradia uchádzačov do 1. ročníka trojročných učebných odborov Max. počet bodov 50

 

Dokument s celým znením a kritériami: Kritériá na určenie poradia uchádzačov do 1. ročníka trojročných učebných odborov

 

Súčasťou prijatia na SOŠ v školskom roku 2019/2020 je zmluva medzi SOŠ a zákonným zástupcom žiaka. Obsahom tejto zmluvy je súhlas k úhrade príspevku na činnosť zriaďovateľovi SOŠ v sume 65,-€ na školský rok.


 

Mgr. Igor Pecha SDB
riaditeľ školy