Kritériá pre prijatie do 1. ročníka učebných odborov v šk. roku 2018/2019

  1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača
  3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom
  4. Pohovor s prijímacou komisiou

 

Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

a) prospech z predmetov ( SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch ) ročníkov 6. - 9.

b) úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)

c) žiak cirkevnej základnej školy

d) záujem o školu 

e) znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov)

 

Súčasťou prijatia na SOŠ v školskom roku 2018/2019 je zmluva medzi SOŠ a zákonným zástupcom žiaka. Obsahom tejto zmluvy je súhlas k úhrade príspevku na činnosť zriaďovateľovi SOŠ v sume 65,-€ na školský rok.


 

Mgr. Igor Pecha SDB
riaditeľ školy