Autoopravár

 

Kód odboru: 2487 H autoopravár

 

Odbor autoopravár sa od druhého ročníka špecializuje na jednotlivé zamerania:

  • autoopravár - mechanik
  • autoopravár - elektrikár
  • autoopravár - karosár
  • autoopravár - lakovník


Profil absolventa:

absolvent učebného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre opravu cestných motorových vozidiel.Teoretická príprava:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika a odborných predmetov zameraných na konštrukciu, opravu a diagnostiku cestných motorových vozidiel.Praktická príprava:

je zameraná na vykonávanie základných opravárenských prác podľa technologických postupov, obsluhu základných prístrojov a zariadení používaných v autoopravárenstve, diagnostiku porúch a údržbu vozidiel.Pracovné uplatnenie absolventa:

učebný odbor pripravuje absolventov na výkon profesií v autoopravárenstve ako nastavovanie a opravy cestných motorových vozidiel, diagnostika elektrických a elektronických zariadení motorových vozidiel, karosárske a lakovnícke práce.


Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky môže absolvent pokračovať v nadstavbovom študijnom odbore dopravná prevádzka a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.