Kritériá pre prijatie do 1. ročníka študijného odboru grafik digitálnych médií v šk. roku 2018/2019

 

Súčasťou prijatia do odboru je praktická skúška.
(talentové skúšky sa u nás nekonajú)

 

  1. Úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ
  2. Zdravotná spôsobilosť uchádzača
  3. Písomný súhlas rodičov s katolíckou výchovou a rešpektovanie tejto línie študentom
  4. Pohovor s príjmacou komisiou
  5. Vykonanie prijímacej skúšky z profilových predmetov MAT, SJL
  6. Vykonanie praktickej skúšky

a) Priestorové vnímanie (kresba zátišia podľa predlohy)

b) Počítačová zručnosť (reprodukcia novinovej stránky v programe MS Word podľa predlohy)

c) Test záujmu (otázky z oblasti informatiky, médií a grafiky)

 

Poradie uchádzačov je stanovené podľa počtu dosiahnutých bodov z kritérií:

a) prospech z predmetov (SJL, CJ, D, Z, M, Pr, F, Ch) ročníkov 6. - 9.

b) výsledky testovania 9

c) prijímacia skúška z matematiky

d) prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry

e) praktická skúška

f) portfólio vlastných grafických prác

g) úspešný riešiteľ olympiád - víťaz súťaží okresných kôl (športové, kultúrne)

h) žiak cirkevnej základnej školy

i) záujem o školu

j) znížená známka zo správania uvedená na prihláške (odpočet bodov)

 

Materiál potrebný na prijímacie skúšky zabezpečí škola.
Uchádzači o štúdium majú možnosť doniesť na praktickú skúšku vlastné práce (portfólio
).

 

Súčasťou prijatia na SOŠ v školskom roku 2018/2019 je zmluva medzi SOŠ a zákonným zástupcom žiaka. Obsahom tejto zmluvy je súhlas k úhrade príspevku na činnosť zriaďovateľovi SOŠ v sume 65,-€ na školský rok.


 

Mgr. Igor Pecha SDB
riaditeľ školy

 

prijimačky