Prehľad možností štúdia

SOŠ ponúka možnosť štúdia v nasledovných trojročných učebných odboroch:

 

autoopravár

- mechanik (automechanik)

autoopravár

- elektrikár (autoelektrikár)

autoopravár

- karosár (autoklampiar)

autoopravár

- lakovník (lakovník)

 

 

stolár

 

 

 

 

murár

 

 

 

maliar

 

 

Po ukončení trojročného štúdia je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu:

 

 

 

dopravná prevádzka

 

 

 

   

drevárska a nábytkárska výroba

   

 

 

stavebníctvo

 

 

Navyše máme v ponuke 4-ročný štúdijný odbor s maturitou:
 

 

 

 

grafik digitálnych médií

 

 

Základné údaje o trojročných učebných odboroch


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky
Odbory sú určené pre: chlapcov
Základné podmienky pre prijatie: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť pre daný odbor
Spôsob ukončenia prípravy: záverečná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: výučný list , vysvedčenie o záverečnej skúške

Základné údaje o dennom nadstavbovom štúdiu


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Základné podmienky prijatia na štúdium: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom odbore stanovenom platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR a úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

Základné údaje o maturitnom štúdiu


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky
Základné podmienky prijatia na štúdium: úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť pre daný odbor a úspešné vykonanie talentových skúšok
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie


Absolventi majú možnosť získať:

  • vodičské oprávnenie skupiny B, C
  • zváračský preukaz
  • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory