Stavebníctvo

 

Kód odboru: 3659 L stavebníctvo - výroba staviebProfil absolventa:

absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný pracovník pripravený uplatniť sa ako vysokokvalifikovaný robotník a technicko-hospodársky pracovník pri riadení výrobného procesu v stavebnej výrobe. V oblasti organizácie a riadenia výroby ovláda základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku, princípy racionalizácie technických a technologických procesov zvyšovania efektívnosti využívania surovín, palív a energie.Teoretická príprava:

študijný odbor poskytuje žiakom základné vedomosti o technicko-hospodárskych činnostiach v oblasti hlavnej stavebnej výroby, špeciálnych dokončovacích prác, rekonštrukciách stavieb a technického zariadenia budov. Do obsahu vzdelávania sú začlenené aj základy organizácie a riadenia stavebnej výroby a riadenia výrobných kolektívov. V zameraní na výrobu stavieb sa kladie dôraz na získanie vedomostí o spôsoboch prípravy a realizácie stavieb, na oboznámenie sa s pracovnými činnosťami jednotlivých účastníkov investičnej výstavby, ich vzájomnými vzťahmi a na oboznámenie sa s dokumentáciou. Pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, ekonomika a riadenie, stavebná mechanika, konštrukčné cvičenia, príprava stavieb, technológia stavieb, voliteľné predmety odborné a spoločenskovedné.Pracovné uplatnenie absolventa:

študijný odbor pripravuje absolventov na uplatnenie sa v stavebných a dodávateľských organizáciách pri realizácii stavieb bytových, občianskych, priemyselných a poľnohospodárskych objektov. Úspešný absolvent je pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti robotníckych povolaní v III. A IV. kvalifikačnom stupni alebo vybranej technicko-hospodárskej činnosti prevádzkového charakteru v súlade s požiadavkou predpísanej dĺžky odbornej praxe a predpísaného doplňujúceho vzdelania tak, ako to uvádzajú kvalifikačné katalógy a odvetvové predpisy.Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách (vrátane vojenských) a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných druhov stredných škôl poskytujúcich úplné stredné odborné vzdelanie.