Drevárska výroba

 

Kód odboru: 3347 L drevárska a nábytkárska výrobaProfil absolventa:

absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník, schopný uplatňovať sa v rôznych činnostiach drevárskej, nábytkárskej výroby priemyselného i individuálneho charakteru. Je schopný vykonávať práce súvisiace s riadením a organizovaním stolárskej výroby.Príprava absolventa:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na drevársku a stolársku výrobu, ekonomiku a odbornú prax.Pracovné uplatnenie absolventa:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na drevársku a stolársku výrobu, ekonomiku a odbornú prax.Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.