Dopravná prevádzka

 

Kód odboru: 3757 L 01 dopravná prevádzka - cestná a mestská dopravaProfil absolventa:

absolvent študijného odboru má ucelené základné teoretické vedomosti z oblasti dopravy, vie používať výpočtovú techniku, pozná organizáciu cestnej dopravy, technické parametre vozidiel, ich opravy a údržbu, ovláda platnú legislatívu v oblasti cestnej dopravy.Príprava absolventa:

pozostáva zo všeobecnovzdelávacích predmetov: slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk (anglický alebo nemecký), matematika, fyzika, informatika. Odborných predmetov zameraných na prevádzku cestnej a mestskej dopravy, elektrozariadenia motorových vozidiel, výpočtovú techniku, ekonomiku a odbornej praxe.Pracovné uplatnenie absolventa:

v dopravných organizáciách ako technickí zamestnanci v oblasti cestnej a mestskej dopravy pri organizovaní dopravy, ako technik diagnostických zariadení a pod.Nadväzná odborná príprava:

po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa môže absolvent uchádzať o štúdium na vysokých školách.