Nadstavbové štúdium

Po ukončení trojročného štúdia je možnosť pokračovať v dvojročnom nadstavbovom štúdiu:

 

 

 

dopravná prevádzka

 

 

 

   

drevárska a nábytkárska výroba

   

 

 

stavebníctvo

 

 

Základné údaje o dennom nadstavbovom štúdiu


Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky
Základné podmienky prijatia na štúdium: úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom odbore stanovenom platnou vyhláškou Ministerstva školstva SR a úspešné vykonanie prijímacej skúšky
Spôsob ukončenia prípravy: maturitná skúška
Poskytnutý stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie
Doklad o dosiahnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie

 

Absolventi majú možnosť získať:


  • vodičské oprávnenie skupiny B, C
  • zváračský preukaz
  • certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory