Oslava sviatku don Bosca

Oslava sviatku don Bosca

Oslavy svätého Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže, v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline začali už deň vopred spoločnou večeru pre asi 100 mladých ubytovaných na internáte. Pozvané boli aj dievčatá, grafičky, ktoré sa tiež podieľajú na výchove chalanov počas kurzu tanca a spoločenského správania Janko Bosco Cameriere. Ponuke športových aktivít po večeri dominoval hokej.
V deň osláv sa celá škola stretla v Mestskom divadle v Žiline. Predstavenie občianskeho združenia “Divadlo s myšlienkou“ s názvom "Stačilo by pochopiť...  " nastavilo zrkadlo súčasnej dobe, poukázalo na hodnotu komunikácie a vzťahov, hodnotu života a na to, kam môžu viesť nenaplnené túžby mladých po pozornosti a láske rodičov.
 
Svätú omšu v tento deň celebroval direktor žilinského saleziánskeho domu don Pavol Dzivý. “Boh vám chce dať milosti aj skrze dona Bosca, ktorý sa na vás pozerá a teší sa z vás,” povedal v úvode svätej omše don Pavol. Počas kázne odovzdal všetkým prítomným odkaz od nedávno zosnulého učiteľa. "Povedz chlapcom, aj našim mladým a učiteľom, že večný život je nad všetko. Povedz im, tak ako don Bosco, že ich očakávam v nebi," povedal. "Toto je odkaz Mariána Kvasnicu, vášho kolegu, učiteľa, chlapci, dievčatá. Žiť pre večný život je hodnota a keby ste v tejto škole nič iné nedostali, len túžbu po večnom živote, túžbu byť spasení, stačí." dodal v záver svojho príhovoru Pavol Dzivý.
 
Pán Kvasnica sa v nemalej miere zaslúžil o rozvoj odboru stolár na škole. Ako povedal don Pavol vo svojej kázní, svoje utrpenie počas boja s chorobou obetoval za chlapcov a učiteľov zo školy.
 
Po odovzdaní polročných vysvedčení a odchode chlapcov na prázdniny pozvali saleziáni všetkých zamestnancov na slávnostný obed z príležitosti sviatku dona Bosca. Pohostenie i obsluhu zabezpečili bratia pôsobiaci na škole.
 
Záver dňa patril exallievom. Zástupcovia jednotlivých ročníkov z bývalých žiakov školy  začali stretnutie svätou omšou. Nasledovalo posedenie s pohostením, počas ktorého sa mohli bližšie spoznať. Súčasťou stretnutia boli i informácie z diania na celoslovenskej úrovni, pripravovaného pravidelného stretnutia všetkých bývalých žiakov školy na 1. mája 2019 i plánovaná cesta exallievov na Sibír a ich pomoc na tejto slovenskej saleziánskej misii.