Začiatok školského roka 2017/2018 v ústave pre mladistvých Sučany

Začiatok školského roka 2017/2018 v ústave pre mladistvých Sučany

Vzdelanie predstavuje časť ľudského potenciálu, ktorá umožňuje lepšiu orientáciu v stále zložitejších sociálnych podmienkach života.

Hoci na jednej strane môžeme badať pozitívny vývoj vzdelanostnej úrovne obyvateľstva, na druhej strane naďalej existujú jednotlivci a sociálne skupiny, ktorých vzdelanostná úroveň zaostáva a je zásadnou prekážkou ich osobnostného rozvoja a spoločenského uplatnenia.

 

V Ústave na výkon trestu odňatia slobody Sučany sa darí na základe podpísaných dohôd už desiaty rok pokračovať v spolupráci so SOŠ sv. Jozefa v Žiline a otvoriť stredné odborné vzdelanie odsúdených mladistvých a dospelých. Škola SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline je saleziánska odborná škola, v ktorej sa študenti odborne aj duchovne pripravujú na život v spoločnosti. V tomto školskom roku pokračujeme v štúdiu v trojročnom odbore murár. Do 1. ročníka je prijatých sedem odsúdených. Štyria odsúdení pokračujú v štúdiu v 2. ročníku a traja odsúdení budú navštevovať 3. ročník v odbore murár.

Plnenie povinnej školskej dochádzky v strednej škole v školskom roku 2017/2018 sa opäť realizuje v spolupráci s Odborným učilišťom v Martine. Štyria odsúdení pokračujú v plnení povinnej školskej dochádzky v strednej škole v odbore obchodná prevádzka - príprava jedál. Šiesti žiaci budú pokračovať v 2. ročníku v odbore príprava jedál.

Po niekoľkoročných skúsenostiach treba konštatovať, že napriek nárokom, ktoré vzdelávanie odsúdených kladie na organizáciu a personál ústavu, má zásadný význam a opodstatnenie v procese resocializácie odsúdených, čo si uvedomujú aj samotní odsúdení. Pozitívne formuje ich osobnosti a vytvára lepšie perspektívy integrácie do spoločnosti.

Veríme, že školský rok 2017/2018 bude pre nás všetkých úspešným rokom.

 

Výňatok z článku a titulná fotografia sú prevzaté zo stránok: ZVJSK.SK