Exkurzia odsúdených mladistvých zo zmierneného režimu v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

Exkurzia odsúdených mladistvých zo zmierneného režimu v SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline

V stredu 22. novembra 2017 sa v areáli dielní a učební Strednej odbornej školy sv. Jozefa Robotníka v Žiline uskutočnila zaujímavá exkurzia, ktorá vznikla ako výsledok dlhodobej a aktívnej spolupráce medzi touto odbornou školou a ÚVTOS pre mladistvých Sučany.

Táto škola zabezpečuje v priestoroch ústavu vzdelávanie pre odsúdených mladistvých v trojročnom učebnom odbore murár, maliar. Exkurzie v rámci vychádzky mimo ústavu sa zúčastnili šiesti odsúdení mladiství umiestnení v diferenciačnej skupine so zmierneným režimom v sprievode pedagogičky oddielu a ústavného kaplána. Traja z nich sú žiakmi tejto strednej odbornej školy. Hlavný dôvod aktivity bolo posilňovanie pozitívnej motivácie plniť program zaobchádzania. Po úvodnom privítaní zástupcom školy, hlavným vychovávateľom Mgr. Rastislavom Behúnom, si odsúdení mohli prezrieť priestory a zariadenie dielní, po ktorých ich sprevádzal triedny učiteľ elokovanej triedy pán Mgr. Anton Marec. Odsúdení sa obohatili o nové poznatky z odbornej praxe žiakov a oboznámili sa s vyučovacím procesom v SOŠ Žilina. Po prehliadke učební a dielní bolo odsúdeným pripravené malé občerstvenie v priestoroch školy.

Úspešná a prínosná akcia bola motiváciou pre prítomných odsúdených, ktorí túto myšlienku posunú v ústave ďalej ostatným odsúdeným. Spolu s vedením školy veríme, že táto pekná tradícia bude mať dlhé trvanie.

 

Článok a titulná fotografia sú prevzaté zo stránok: ZVJSK.SK