Záverečné skúšky 2015/2016

Záverečné skúšky 2015/2016

V dňoch 16. – 20. júna 2016 prebehli v našej škole záverečné skúšky žiakov v trojročných učebných odborov stolár, murár, autoopravár - mechanik, autoopravár - elektrikár a autoopravár - lakovník.
Záverečné skúšky pozostávali z písomnej, praktickej a ústnej časti. Vo všetkých skúšobných komisiách boli prítomní delegovaní zástupcovia za Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru. Celkovo vykonalo záverečnú skúšku 70 žiakov, z ktorých devätnásti žiaci prospeli veľmi dobre 
a pätnásti žiaci s vyznamenaním. Žiaci s prospechom PVD a PV získali spolu s výučným listom aj certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Slávnostné odovzdávanie výučných listov bolo spojené so svätou omšou a prezentáciou fotografií z uplynulých troch rokov. Gratulujeme absolventom, ktorí sa stali našimi exallievmi a prajeme im veľa úspechov v práci i v ďalšom štúdiu.