Záverečné skúšky

Záverečné skúšky

V dňoch 18.-19. júna 2015 sa na našej škole konali písomné a praktické záverečné skúšky a 22. júna ústne záverečné skúšky v odboroch autoopravár- elektrikár, autoopravár- mechanik, autoopravár-lakovník, stolár a murár.

Všetci žiaci skúšku zložili. 36 žiakov prospelo, 9 žiakov prospelo veľmi dobre a 19 žiakov prospelo s vyznamenaním.

Žiaci preukázali získané znalosti, zručnosti v danom odbore a svojich majstrov a učiteľov odborných predmetov nesklamali. Gratulujeme všetkým absolventom, ktorí úspešne ukončili  štúdium na našej škole a stali sa našimi exallievmi.