Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

 

Rada školy pri SOŠ sv.Jozefa Robotníka je iniciatívnym ideovým a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania, ale aj vízií a smerovania školy. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.


 

Kontakt na Radu školy

 

Rada školy pri SOŠ sv. Jozefa Robotníka

Saleziánska 18
Žilina
010 01

e-mail: radasos@sdb.sk

 

Činnosť rady školy

 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

Rada školy:

  • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy,
  • navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
  • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
  • vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia.
  • Rada školy sleduje dodržiavanie Deklarácie práv dieťaťa (vydanej organizáciou UNESCO) a Dohovoru o právach dieťaťa v podmienkach školy.

Vedenie Rady školy

 

Predseda

Ing. Igor Pažický

 

Podpredseda

Bc. Anton Kutliak

Zapisovateľ

Petra Kostiková

 

Členovia Rady školy

 

Zástupca rodičov žiakov: Ing. Jana Ostrochovská
Zástupca rodičov žiakov: Ing. Peter Hodoň

Zástupca pedagogických zamestnancov školy za teóriu: Ing. Igor Pažický
Zástupca pedagogických zamestnancov školy za prax: Ing. Patrik Krajňák
Zástupca nepedagogických zamestnancov školy: Petra Kostiková

Zástupca žiakov: Mário Koščák
Konzultant: Mgr. Miroslav Kaleta, ASC

 

Delegovaný zástupca zriaďovateľa školy: Mgr. Jozef Sarnecký, SDB
Delegovaný zástupca zriaďovateľa školy: Mgr. Pavol Dzivý, SDB
Delegovaný zástupca zriaďovateľa školy: Mgr. Maroš Bundzel, SDB
Delegovaný zástupca zriaďovateľa školy: Mgr. Peter Hitka, SDB


Zápisnice zo zasadnutí RaŠ

Ostatné dokumenty nájdete v sekcii Dokumenty Rady školy.