Poslanie a hodnoty školy

 

 

Poslanie školy


Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime prostredníctvom pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili  na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy.


 

Hodnoty školy

 

  1. Viera, odbornosť  a celkový rozvoj žiakov,
  2. saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii,
  3. rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom,
    zdravá náročnosť...),
  4. spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov,
  5. spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy),
  6. príjemné a výchovné prostredie.