Školský poriadok

Školský poriadok upravuje § 153 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).