Pracovný poriadok

  1. Pracovný poriadok bližšie konkretizuje ustanovenia Zákonníka práce a zároveň vychádza z Interného štatútu saleziánskych škôl a z Pracovného poriadku MŠ č. I 315/2002 - 12 zo dňa 10. 2. 2003.
  2. Pracovný poriadok je záväzný pre zamestnávateľa a pre všetkých jeho zamestnancov. Nadobúda účinnosť dňom, ktorý je v ňom určený.
  3. Každý zamestnanec musí byť s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí byť každému zamestnancovi prístupný.

 

Pracovný poriadok školy [doc]