Projekty

Miesto realizácie projektu:

 

 

 

          

 

 

REKONŠTRUKCIA A ZLEPŠENIE VZDELÁVACIEHO PROCESU

NA STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE SV. JOZEFA ROBOTNÍKA V ŽILINE

 

Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia ako žiadateľ o nenávratný finančný príspevok (NFP) podal žiadosť   na čerpanie príspevku z EÚ a štátneho rozpočtu do Operačného programu „Regionálny operačný program, prioritná os 1, opatrenie 1.1. Infraštruktúra vzdelávania“. Naša žiadosť bola úspešná a 2. marca 2011 sme uzatvorili Zmluvu o poskytnutí NFP č. Z2211012077101 s poskytovateľom, t.j. s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Hlavným zámerom bolo zabezpečenie rekonštrukcie 46-ročnej budovy školy. SOŠ sv. Jozefa Robotníka je jedinou cirkevnou SOŠ na výučbu odborných predmetov v meste Žilina a vzdeláva aj žiakov a študentov z okolitých miest a obcí. Budovy boli v nevyhovujúcom stave, s veľkými únikmi tepla a s hygienickými závadami. Súčasne sme požiadali o príspevok na skvalitnenie vybavenia odborných učební – zriadenie novej IKT učebne  so zámerom zaviesť nový učebný odbor (grafik digitálnych médií), tiež na zakúpenie PC s projektorom do každej učebne s cieľom skvalitniť vzdelávanie. Tiež sme chceli zabezpečiť bezbariérový vstup do školy. Projekt sme realizačne rozdelili na hlavnú aktivitu „Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich zariadení a s tým súvisiace obstaranie výbav“ a podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“. Implementácia projektu bola naplánovaná od októbra 2010 do októbra 2011. Schvaľovací proces našej žiadosti bol v omeškaní, projekt sme začali realizovať v marci 2011 a z dôvodu meškania úhrad zo strany Riadiaceho orgánu bola implementácia s jeho súhlasom v januári 2012 pozastavená na dobu neurčitú. K pozitívnej zmene prišlo až v júni 2014 po oznámení obnovy financovania schválených žiadostí. Žiaľ, pôvodný dodávateľ medzitým zmenil vlastníka a nebol schopný projekt dokončiť. Preto sme museli vyhlásiť nové výberové konania. Tento administratívne náročný a zdĺhavý proces bol v marci 2015 ukončený zverejnením vo Vestníku verejného obstarávania, zmluva s dodávateľom stavebných prác bola odsúhlasená v júli 2015 a zmluva s dodávateľom výpočtovej techniky a nábytku bola odsúhlasená v auguste 2015. Obidvaja dodávatelia svoje dodávky zrealizovali začiatkom septembra 2015.

 

Síce náročná, ale úspešná realizácia projektu naplnila stanovený cieľ:

  • Zvýšiť kvalitu vzdelávania a inovácií vzdelávacieho procesu a vytvoriť vhodné materiálne podmienky rekonštrukciou školy a zlepšením vybavenia.

 

Podarilo sa nám naplniť špecifické ciele projektu:

  • Odstrániť stavebné závady ohrozujúce zdravie žiakov a stavebné nedostatky budovy
  • Vytvoriť podmienky pre zavedenie nových učebných odborov
  • Zabezpečiť bezbariérovosť vstupu pre imobilných žiakov
  • Zabezpečiť úspešnú realizáciu projektu v praxi
  • Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie modernizáciou vnútorného vybavenia učební
  • Zlepšiť podmienky pre vzdelávanie v IKT a zvýšené využitie IKT vo vzdelávacom procese
  • Zvýšiť energetickú efektívnosť budovy SOŠ

 

Galéria

 

 


 

Stredná odborná škola sv. Jozefa Robotníka v Žiline realizuje projekt:

„Inovatívne vzdelávanie statočných občanov“v rámci operačného programu:           Vzdelávanie
kód výzvy:                                       OPV-2009/1.1/05-SORO
Dátum začiatku realizácie projektu:     3.9.2010
Dátum ukončenia projektu:                31.8.2012
Druh projektu:                                 Dopytovo orientovaný projekt
 


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- priloha zmluvy o poskytnuti nfp podrobny popis aktivit opv 29. 10. 2009.pdf

- priloha zmluvy o poskytnuti nfp predmet podpory opv.pdf

- sossvjr vzor zmluvy o poskytnuti nfp kombinacia niesro.pdf

- vseobecne zmluvne podmienky zilina.pdf